zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Toermalijn

De Toermalijn heeft twee vestigingen in Rotterdam-Zuidwijk:
een vestiging aan het Hijkerveld en een vestiging aan de Schere. Op beide locaties wordt onderwijs gegeven aan de groepen 1 t/m 8. Daarnaast herbergen beide vestigingen een peuterspeelzaal waarmee de Toermalijn nauw samenwerkt en waardoor kinderen al vanaf hun tweede jaar op onze school welkom zijn.

Het doel van de Toermalijn is om door middel van goed onderwijs voor elk kind een gedegen basis te leggen voor het voortgezet onderwijs dat bij het kind past. Het dagelijks onderwijs is er op gericht om de kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten komen. Kinderen zijn prestatie gericht; door hoge verwachtingen te stellen en de lat telkens iets hoger te leggen, worden de kinderen gestimuleerd steeds betere prestaties te leveren.

Om dit doel te bereiken wordt er op de Toermalijn klassikaal les gegeven in zo klein mogelijke groepen. Dit biedt de kinderen veiligheid en stelt de leerkracht in staat aandacht te geven aan het individuele kind. In het dagelijks onderwijs staan de kernvakken taal en rekenen centraal. Voorop staat de taalontwikkeling van het kind: spreken, luisteren, lezen, spellen en schrijven krijgen veel aandacht. Taal is uiteindelijk de basis van al het leren en alle communicatie die in een mensenleven van belang is.

Naarmate de kinderen ouder worden, doet de leerkracht meer en meer een beroep op de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen. Daarnaast wordt er door de jaren heen steeds meer nadruk gelegd op het samenwerken en het omgaan met elkaar. De school vindt het belangrijk dat de kinderen goede omgangsvormen leren en zich een positieve sociale houding eigen maken.

De Toermalijn is dan ook een zgn. brede school. Het woordje 'brede' geeft aan dat naast het dagelijkse lesprogramma extra activiteiten worden aangeboden om de kinderen de kans te geven zich nog verder, breder, te ontwikkelen op sociaal, creatief en sportief gebied!

Dit alles maakt de school een levendige plaats waar kinderen en volwassenen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en van elkaar leren, net zoals in de gehele maatschappij om ons heen.


Algemene contactgegevens
18LX Toermalijn
https://www.obs-detoermalijn.nl
Locaties
Toermalijn
Hijkerveld 5
3085PA Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4803603
www.obs-detoermalijn.nl
info@obs-detoermalijn.nl
Toermalijn, locatie De Wereld op Zuid
Schere 39
3085DT Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4809291
www.obs-detoermalijn.nl
info@obs-detoermalijn.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool
Download