zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Bergse Zonnebloem


De school
Openbare Daltonschool De Bergse Zonnebloem is een openbare school, die te vinden is in de wijk Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam.

Daltonschool 'De Bergse Zonnebloem': betrokken, kleurrijk en verrijkend!
Op onze school, waar ver­ant­woor­delijkheid, zelfstandigheid en samenwer­king de uit­gangs­punten zijn, is een vriendelijk en veilig klimaat met een bepaalde orde en regel­maat van groot belang. Uitgangspunt hierbij is respect. Respect voor de kinderen onderling, voor de leerkracht en omgeving. Wij zijn er van overtuigd dat dit het klimaat is waarin een kind zich tot een volwaardig mens kan ontplooien.
Wij zijn van mening dat opvoeding zowel thuis als op school wordt gegeven. Vandaar dat wij er veel belang aan hechten om een goed contact met de ouders/verzorgers van de kinderen te hebben. Wij proberen dit te bewerkstelligen door laagdrempelig te zijn naar ouders toe. Wij hopen dat ouders op die manier betrokken raken bij de school en dat daardoor de ouders ook gemakkelijker met vragen of opmerkingen bij de leerkrachten komen.

Het onderwijs
De Bergse Zonnebloem is een daltonschool en daarom werken wij in ons onderwijs volgens de vijf dalton-kernwaarden:
 • Vrijheid in gebondenheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Effectiviteit en doelmatigheid
 • ?Reflectie
Aan de hand van de vijf dalton-kernwaarden hebben wij een methode ontwikkeld waarin de sociale competenties van leerlingen een belangrijke rol spelen. Die methode is samen te vatten in de volgende punten:
Onze werkwijze kenmerkt zich door:
 • Wij gaan met kinderen en ouders in gesprek over verwachtingen en ambities.
 • Wie de Bergse Zonnebloem binnenstapt, ziet leerlingen aan het werk in open ruimtes.
 • Overal in het gebouw werken kinderen aan hun taak (vrijheid in gebondenheid).
 • Wij bieden een inspirerende leeromgeving waar structuur, rust en regelmaat voorop staan.
 • ”Wij zien, horen en kennen elkaar”.
 • De leerkrachten ontwikkelen zich permanent omdat dit vanzelfsprekend is binnen dalton.
 • Wij bieden Engelstalig onderwijs - Early Bird- vanaf groep 1 om de taalgevoeligheid bij kinderen te stimuleren.
 • Betrokken ouders.
 • Samenwerking met externe instanties.
Waarden
Missie
"Ieder kind is anders. Daarom houden wij in ons onderwijs rekening met alle aspecten van de ontwikkeling van een kind”.

Onze visie
De aanpak op de Bergse Zonnebloem is gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen en op het stimuleren van hun leergierigheid. Wij vinden het belangrijk dat tijdens het onderwijsproces alle capaciteiten van het kind aan bod komen. De Bergse Zonnebloem is daarom een brede school met verlengde leertijd.
Wij dragen respect, enthousiasme en plezier uit naar leerlingen en ouders.


Doelstellingen
Kwalitatief hoog onderwijs kan niet zonder organisatie en beleid. Die kwaliteit moet worden bewaakt. Om het onderwijsconcept, zoals dat in het schoolplan staat beschreven, op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren, wordt daarom een kwaliteitsbeleid gevoerd.
Voor kwaliteitszorg is het schooljaarplan een belangrijk document. Daarin wordt het afgelopen jaar geëvalueerd en staan doelstellingen en prioriteiten van de school. Het is dus een document bedoeld voor de school zelf, maar het wordt ook gebruikt als verantwoording naar de overheid. Het wordt besproken in het team en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en het bestuur.

De kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs wordt op verschillende overlegmomenten geëvalueerd. Drie keer per jaar bespreken we bijvoorbeeld met het hele team de resultaten van de verschillende toetsen, schoolbreed. In zo’n overleg bekijken we welke schoolvakken en ontwikkelingsgebieden de komende tijd extra aandacht verdienen en op wat voor manier we dat gaan aanpakken.
Daarnaast is er veel samenwerking binnen het team. Zo gaan intern begeleider en directie regelmatig op bezoek in een klas om te kijken hoe een leerkracht te werk gaat. Achteraf wordt dan gesproken over methoden en didactisch handelen. Leerkrachten gaan ook bij elkaar op bezoek, zogeheten collegiale consultatie: je leert veel van ‘spieken’ bij een collega. We blijven continu met elkaar in gesprek om het onderwijs zo fris mogelijk te houden. 

Ons leukste kenmerk..
.. is de diversiteit aan leerlingen en leerkrachten binnen een mooi, nieuw gebouw die allemaal met veel plezier deelnemen en een bijdrage leveren aan daltononderwijs.

Meer informatie
Wil je meer weten over onze school? Download de schoolgids, check onze website en/of neem contact op met Ellen Dijkstra 010-4181977
 


Algemene contactgegevens
17LO De Bergse Zonnebloem
Elektroweg 18
3051 NC Rotterdam
Tel: 010-4181977
https://www.bergsezonnebloem.nl
info@bergsezonnebloem.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Kenmerken
Dalton
Earlybird
Bredeschool
Download