zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Gouden Griffel

De Gouden Griffel is een Openbare Literaire Basisschool voor kinderen van vier tot twaalf jaar, die afkomstig zijn uit verschillende sociale milieus, gezindten en culturen. De veelvormigheid van de samenleving vindt u terug op onze school. We willen de kinderen een opvoeding tot mondigheid, sociaal bewustzijn en respect voor elkaar meegeven.

Ons onderwijs gaat uit van de uniciteit van elk kind: ieder kind heeft zijn/haar eigen specifieke kenmerken en talenten. We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met een positief zelfbeeld. Hierbij is het opdoen van succeservaringen, op verschillende ontwikkelingsgebieden, van groot belang. Elk kind moet de kans krijgen zijn/haar talent te ontdekken. We streven er dan ook naar om naast de cognitieve ontwikkeling veel aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele, fysieke en creatieve ontwikkeling. We richten ons wat de cognitieve ontwikkeling betreft met name op de basisvaardigheden Taal en Rekenen. Naast het werken met vernieuwde, hoog aangeschreven methodes zijn onze leerkrachten voortdurend bezig met het bevorderen van hun deskundigheid. Behalve teamnascholing volgen onze leerkrachten diverse individuele nascholingen. We nemen, ook bij kinderen met een (leer)probleem, de mogelijkheden van het kind als uitgangspunt om van daaruit te werken naar een optimale ontplooiing op sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en creatief vlak.

Het onderwijs is erop gericht de kinderen te laten doorstromen naar het vervolgonderwijs en bevordert de motivatie van het kind om zich verder te ontwikkelen tot een volwaardig lid van de maatschappij.

Aandachtspunten daarbij zijn:
 • Aansluiting schoolcultuur en sociale omgeving. De school staat open en sluit aan bij de ervarings- en belevingswereld van het kind thuis, in de straat, in de wijk. We staan open voor ouders en onderhouden met betrekking tot het welzijn van de kinderen relaties met de daartoe geëigende instellingen.
 • Betrokkenheid van ouders en welzijnswerk bij het onderwijs.
 • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 • Het ontwikkelen van gevoelsleven.
 • Het ontwikkelen van lichamelijke vaardigheden.
 • Het onderwijs moet erop gericht zijn de kinderen met verschillende culturen die er binnen de maatschappij en de school zijn, met elkaar in contact te brengen. Dat kan leiden tot verrijking en begrip.
 • Het ontstaan van achterstanden voorkomen en het extra inzetten voor kansarme kinderen, opdat ook zij evenveel kansen krijgen in de maatschappij.
 • Onderwijs op maat voor ieder kind.Voor meer- en hoogbegaafden de mogelijkheid voor deelname aan de Plusklas
 • Het onderwijs op de Piramide prent de kinderen geen encyclopedische kennis in, maar rust de kinderen toe te kunnen deelnemen aan een dynamische samenleving. Het verwerven van kennis, het maken van keuzen en oordeelsvorming vinden wij daarbij van belang.
Opvattingen over het leren van kinderen:
De ontwikkeling van het kind vindt plaats onder invloed van twee factoren in wisselwerking:
1. deels gelegen in het kind zelf, zijn/haar aanleg.
2. deels gelegen in de omgeving van het kind, zijn/haar milieu.

In deze ontwikkeling zijn herkenbare fasen te onderscheiden die soms sprongsgewijs bereikt worden. De ontwikkeling zelf is een creatief en uniek proces van het kind. De school reikt de middelen aan voor deze ontwikkeling. Op deze manier bevordert de school de persoons- en identiteitsontwikkeling van het kind.
Taak voor de school is dat een kind zich evenwichtig kan ontwikkelen. We denken dan aan verschillende vaardigheden. Uiteraard werken we aan het opdoen van kennis; daar is een school voor. Daarnaast is het echter ook van belang dat het kind zijn/haar sociale kant ontwikkelt. Het moet leren met anderen om te gaan, zijn/haar plaats in een groep te vinden, op te komen voor zichzelf enz. Verder moet het leren omgaan met allerlei gevoelens: boosheid, angst, maar ook iemand erg lief vinden. Op school wordt er bovendien gekeken of uw kind zich in de manier van bewegen goed ontwikkelt en of dat overeenstemt met de psychische ontwikkeling. De Gouden Griffel wil ook de creatieve vaardigheden van het kind verder ontplooien.

Het onderwijs onderscheidt daarbij twee wijzen van leren:
1. ontvangend leren, waarbij het accent ligt op de instruerende rol van de onderwijsgevende.
2. ontdekkend leren, waarbij het accent ligt op de ontdekkende, onderzoekende leeractiviteiten van het kind.
Beide vormen worden op school gebruikt, afhankelijk van het onderwerp.

DE LITERAIRE BASISSCHOOL
In 2008 heeft het team van De Gouden Griffel de stap genomen om zich te profileren als literaire school. Dit betekent dat er heel veel extra aandacht is gekomen (bovenop het wettelijk verplichte) voor lezen. Door middel van veel aandacht voor lezen hopen wij de niveaus van de woordenschat en begrijpend lezen bij onze kinderen te verbeteren. Juist de woordenschat en begrijpend lezen vinden veel van onze kinderen (en heel veel andere kinderen in Rotterdam en de andere grote steden in Nederland) erg moeilijk.

Visie van de Literaire basisschool:
De Literaire basisschool heeft als doel een kwaliteitsimpuls te geven aan  taal, lezen en woordenschat.
Wij willen hoge doelen stellen aan:  een goede mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, woordenschat, leesstrategieën en motivatie  voor lezen (leesplezier).    
                      
Dit wordt gerealiseerd door:
 • Extra tijd voor lezen
 • Extra oefeningen en leestijd voor de zwakke lezers.
 • Naast de taalmethode “Taalleesland” gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip-XL” dit als uitbreiding en aanvulling op de begrijpend lezen en woordenschatlessen.
 • Professionalisering van de leerkrachten.
 • Intensief gebruik van de schoolbibliotheek en leesruimte.
 • Uitnodigen van illustrators en schrijvers.
 • Bevorderen van de ouderbetrokkenheid bij de leesprestaties. 
 • Brede schoolactiviteiten rondom boeken en leesplezier.
In het Brede School-programma worden voor iedere groep Leesschoolactiviteiten aangeboden. 

DE NULGROEP
In het schooljaar 2011-2012 zijn er in Rotterdam 30 Nulgroepen gestart. De Nulgroep is een initiatief van de wethouder van Onderwijs in Rotterdam in samenwerking met de Minister van Onderwijs, dat als doel heeft om het niveau van de peuterspeelzalen en van de peuters te verhogen.

Door middel van uitbreiding van de leertijd (5 dagdelen ipv 4) en de toevoeging van een leerkracht van de school, wordt een extra kwaliteitsimpuls gegeven.

Om een Nulgroep op school te krijgen zijn door de Gemeente een aantal voorwaarden gesteld:
 • De groep nul maakt deel uit van de doorgaande leerlijn binnen de basisschool.
 • Per groep nul heeft tenminste één van de twee leidsters een afgeronde hbo opleiding.
 • De school mag niet als zwak of zeer zwak door de onderwijsinspectie beoordeeld zijn.
 • De zorg en ouderbetrokkenheid van de school wordt uitgebreid naar de groep nul.
 • Ouders worden nadrukkelijk actief betrokken bij groep nul. Zij krijgen een training aangeboden die hen inzicht geeft in hoe ze de taalontwikkeling van hun kinderen verder kunnen stimuleren.
 • Ouders van doelgroepkinderen worden daarnaast gestimuleerd om mee te doen aan een taal- en participatietraject.
Op De Gouden Griffel hebben we, in samenwerking met Peuter & Co, twee Nulgroepen van 14 kinderen.
Enkele bijzonderheden van de school zijn:
 • Een uitgebreide, goed functionerende zorgstructuur, waarin de Intern Begeleiders, en de Maatschappelijk Werker een taak hebben. Verder beschikken wij over de expertise van diverse leerkrachten die de opleiding Remedeal Teacher en Motorisch Remedeal Teacher volgen of voltooid hebben.
 • In het schoolgebouw is Peuterspeelzaal “De Oase” gevestigd, waarmee De Gouden Griffel twee Nulgroepen organiseert
 • De school biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen-de-middag-opvang (TSO, tussenschoolse opvang) aan. Voor een vast bedrag per dag worden de kinderen op school opgevangen, en krijgen van school uit een lunch aangeboden.
 • Met de Basisschool, de Peuterspeelzaal, en de TSO  op één adres kunnen wij uw kind(eren) een volledige dagopvang bieden.
 • De school biedt oudercursussen aan zoals bijvoorbeeld taal- en inburgeringscursussen.
 • De school beschikt over een ouderconsulent.
 • De school biedt Brede School-activiteiten aan (LTU). Op dagelijks organiseren wij na schooltijd diverse activiteiten voor de kinderen.Algemene contactgegevens
18VR De Gouden Griffel
Slaghekstraat 5 
3074 LA Rotterdam
Tel: 010-4190730
Fax: 010-4328596
https://www.goudengriffelrotterdam.nl/
brievenbus@goudengriffelrotterdam.nl
Locatie
Slaghekstraat 5
3074LA Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4190730
Fax: 010-4328596
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool
Download