zoeken
.
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

De Piloot

Openbare school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, verbonden aan het Pedologisch Instituut te Rotterdam, heeft meerdere afdelingen:
 • kleutervestigingen op locaties van Stek-Jeugdzorg in Rotterdam en Gouda
 • basisschoolvestiging voor kinderen met basisschool leeftijd
 • voortgezet onderwijsvestiging (Het Passer College) voor kinderen met voortgezet onderwijs leeftijd
Onderstaande tekst geeft een beeld van de Piloot (kleuter en basisschoolleeftijd).
De Piloot zal in 2018 al reeds 50 jaar bestaan en heeft in die tijd uitgebreide expertise opgebouwd in de opvang en begeleiding van kinderen met:
 • Onderwijsbelemmeringen en leerproblemen.
 • Gedrags- en psychiatrische stoornissen, zoals kinderen met:
  - hyperactiviteit (ADHD)
  - kinderen met contactstoornissen (stoornissen binnen het autistisch spectrum zoals PDD-NOS, syndroom van Asperger)
  - hechtingsstoornissen
 • ODD

De Piloot is een cluster 4 school
Cluster 4 scholen plaatsen en begeleiden leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek en kan uw kind plaatsen en begeleiden met een op uw kind afgestemd schoolklimaat en een passend begeleidingsaanbod.

De school heeft kleine groepen van maximaal 14 kinderen, de groepsleiding bestaat uit een leerkracht en in de meeste groepen een onderwijsassistent. Er is op de Piloot een groot aantal gespecialiseerde medewerkers aanwezig zoals een sociaal creatief medewerkster die zich richt op de bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, logopedisten, cesar-therapeut en maatschappelijk werker, vakleerkrachten gymnastiek, handvaardigheid en koken. Daarnaast zijn per lokatie intern begeleiders en afdelingsdirecteuren werkzaam teneinde de begeleiding van onze kinderen in goede banen te leiden.

De school is direct verbonden aan het Pedologisch Instituut en heeft de hoofdlokatie in Rotterdam Ommoord. Tevens wordt onderwijs geboden aan kinderen op `de Kleine Plantage` te Rotterdam en de `Vlinder` in Gouda, onderdelen van Stek Jeugdzorg, zich richtend op intensieve dagbehandeling van het jonge kind.

De school is er op gericht om onderwijs en intensieve begeleiding te bieden in samenwerking met het Pedologisch instituut (instituut voor kinderstudies, onderdeel van CED groep). Voor de kinderen die op de lokatie `de Kleine Plantage` en `de Vlinder` les krijgen, wordt nauw samengewerkt met Stek Jeugdzorg.

Er bestaat een beperkte mogelijkheid om kinderen na schooltijd op te laten vangen in de Buitenschoolse opvang en wel in de speciale BSO-plus variant voor Piloot kinderen. Zie voor nadere info onze schoolgids op onze website.

Aanmelding en voorlichting
Via de website www.depiloot.nl kunt u zich oriënteren op mogelijkheden m.b.t. aanmelding of algemene voorlichting. U dient zich in verbinding te stellen met bureau Instroom op tel. no. 010-4205314.

In het kader van de wettelijke regelingen zijn voor cluster 4 scholen, dus ook voor de Piloot, specifieke aanmeldingsgegevens nodig.
U kunt zich laten voorlichten over deze benodigde documenten door Bureau Instroom.

Toelating tot de school kan alleen als de overlegde aanmeldings-gegevens leiden tot het afgeven van een zogenaamde TLV (Toelatingsverklaring). Deze verklaring kan afgegeven worden door een onafhankelijke commissie, verbonden aan een Samenwerkingsverband.

Wij kunnen u daarover informeren, maar ook de verwijzende school waar het kind nu onderwijs volgt, kan u daar over informeren. 
Volledig gedocumenteerde en snelle aanmeldingen kunnen het aanmeldingstraject bekorten.

Schoolgids
Via de link schoolgids op onze website www.depiloot.nl vindt u alle informatie over onze school en de uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs, de organisatie van ons onderwijs, de leerlingenzorg en oudercontacten. Ook treft u praktische informatie aan m.b.t. het lopende schooljaar.

Werken op de Piloot
Voor het personeel is het werken op de Piloot een uitdaging en een boeiende werkplek als men affiniteit heeft tot de doelgroep kinderen. Het creëren van een rustig, steunbiedend en individueel vorm te geven schoolklimaat waarbinnen didactische- en persoonlijkheidsbegeleiding hand in hand gaan, is een mooie opgave die aan veel kinderen weer werkplezier geeft. Het werkklimaat voor medewerkers is te kwalificeren als zeer collegiaal, ondersteunend en zeer betrokken op kinderen, ouders en collega's.


Algemene contactgegevens
20VT De Piloot
Postbus 81135
3009 GC Rotterdam
Tel: 010-4205314
Fax: 010-2861414
https://www.depiloot.nl
info@depiloot.nl
Locaties
Het Passer College
praktijkonderwijs, vmbo (basis), vmbo (kader), mavo/ vmbo (theoretisch), havo, vwo (atheneum), vwo (gymnasium)
Waghemakerestraat 11
3067 HT Rotterdam
Tel: 010-2094100
www.hetpassercollege.nl
admin@hetpassercollege.nl
De Vlinder, SO De Vlinder
Van Heuven Goedhartsingel 10
2806 ZL Gouda
Tel: 0182-682350
Fax: 0182-682360
De Piloot, SO De Kleine Plantage
Kralingseweg 463
3065RG Rotterdam
Tel: 010-2023044
Fax: 010-2023415
De Piloot
Nieuwe Ommoordseweg 30
3068 BT Rotterdam
Deelgemeente Alexander
Tel: 010-4205314
www.depiloot.nl
info@depiloot.nl
Het Passer College
praktijkonderwijs
Hoornweg 45
3042 BC Rotterdam
Tel: 010-2094100 (keuze 2)
www.hetpassercollege.nl
admin@hetpassercollege.nl
Het Passer College
vmbo (lwoo), vmbo (basis), vmbo (kader), vmbo (gemengd)
Hillevliet 126a
3074 KD Rotterdam
Tel: 010-2094100 (keuze 3)
www.hetpassercollege.nl
admin@hetpassercollege.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Orselien Kammeron
Kenmerken
Cluster 4