zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Nelson Mandela

De Nelson Mandela staat voor: kansrijk, actief en samen sterk in de wijk!

De OBS Nelson Mandela streeft ernaar om haar leerlingen de kans te bieden zich in een veilige en stimulerende omgeving ten volle te ontplooien, waarbij respectvol met elkaar omgaan een belangrijke plaats inneemt. Wij willen tevens dat de kinderen zelfstandige, volwaardige leden van de multiculturele samenleving worden. Wij hebben positieve en hoge verwachtingen van ieder kind en geven elke leerlingen zoveel mogelijk aandacht.

Wij vinden ons succesvol als:
• Er een veilig klimaat in de klas is, waardoor kinderen respect hebben voor elkaar en voor de leerkracht
• Er een vertrouwensrelatie is tussen leerkrachten en leerlingen.
• Sociale vaardigheden bevorderd zijn.
• Kinderen zich bewust zijn van mogelijkheden.
• We in staat zijn op verschillende niveaus te werken.
• Leerlingen een eigen inbreng hebben en medeverantwoordelijkheid nemen voor het leerproces.
• We het zelfbeeld van kinderen kunnen versterken door een positieve benadering.
• We kinderen zelfstandigheid hebben bijgebracht. We werken hier aan door:
• Als team het voorbeeld te geven en verschillen te gebruiken in onderlinge samenwerking.
• Vanuit een zekere discipline een veilige open sfeer voor kinderen en ouders te creëren.
• Bijzondere activiteiten te organiseren, omdat er meer is dan de school alleen.
• Ouders te betrekken bij de school door de deur open te houden en ook voor hen activiteiten te organiseren.
• Vanuit een duidelijke zorgstructuur de verschillen in beeld te hebben.
• In de klas in te spelen op deze verschillen door aanpassingen in het onderwijsaanbod.
• Het onderwijs uitdagend vorm te geven door verschillende werkvormen te hanteren.
• Kritisch naar onszelf te kijken.
• In te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
• Een professioneel doelgericht na- en bijscholingsbeleid.
• Orde, netheid en structuur aan te brengen.
• Verlengde Schooldag-activiteiten uit te voeren.

Ouders en school:
Wij vinden het belangrijk dat ouders of verzorgers bij onze school betrokken zijn en proberen dan ook om de contacten zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiervoor krijgen wij adviezen van het CPS. Ouders en leerkrachten nemen samen deel in een regiegroep om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Na de informatieavond, kennismakingsgesprekken en de rapportbesprekingen zijn er meerdere momenten tot contact mogelijk en naar onze mening noodzakelijk. Het samen eens zijn over de mogelijkheden van uw kind, over het leren, over het gedrag en de opvoeding heeft voor elk kind een positieve invloed. Ook vinden wij het heel belangrijk dat u actief op school meehelpt bij diverse activiteiten. De oudercommissie probeert samen met het team en de medewerkers ouderbetrokkenheid de ouders te betrekken bij allerlei activiteiten op school.

In de school kunnen de ouders helpen bij:

• Hulp bij lezen
• Begeleiding bij excursies
• Hulp bij het organiseren van feesten
• Hulp bij activiteiten tussen de middag

Peuterschool
Al meerdere jaren werkt onze school samen met Peuter & Co voor de peuters van 2 tot 4 jaar. Deze samenwerking heeft er inmiddels toe geleid dat we met een doorgaande leerlijn werken, zodat de kinderen van 2 tot en met 12 jaar kunnen volgen in hun ontwikkeling.


Algemene contactgegevens
19AF Nelson Mandela
Postbus 51126
3007GC Rotterdam
Tel: 010-4841651
https://www.obsnelsonmandela.nl
directie@mandelaschool.nl
Locaties
Nelson Mandela
Joubertstraat 7
3072 XS Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4841651
Nelson Mandela, locatie Tweebos
Christiaan de Wetstraat  118
3072 VP Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4845806
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Voorschool