zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Het Landje

OBS het Landje

Kunstzinnige basisschool in het hart van Rotterdam. 

De school

Het Landje is een kunstzinnige basisschool midden in het historisch centrum van Rotterdam. Voor basisschool begrippen zijn wij een grote school: rond de 650 kinderen bezoeken onze school. De school heeft 2 gebouwen; De Singel voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en daar tegenover De Vest (groep 5 t/m 8). Het gebouw aan de Singel is knus en compact, met lokalen gelegen rond een centrale open middenruimte. Het gebouw aan de Vest is ruim, licht en modern, en biedt ruimte aan de aula, de gymzaal en het lokaal voor beeldende vorming. 
De school is gelegen aan het plein Het Landje, waar onze kinderen dagelijks met veel plezier buiten spelen. 

Het onderwijs

Wij staan voor een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is. 
Je ziet ons kunstzinnige karakter terug in ons onderwijs aanbod: we betrekken de culturele instellingen uit onze omgeving bij school, vanuit de overtuiging dat cultureel kunstzinnig onderwijs een toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers. Het proces is hierin even belangrijk als het resultaat!
Ons onderwijs is zoveel mogelijk op maat d.m.v. groepsplannen op drie niveaus en betrekt kinderen actief bij hun leerproces door ze mee te laten denken over hun leerdoelen. Een kind dat na 8 jaar onze school verlaat, heeft geleerd creatief en probleem oplossend te denken, verantwoording te nemen, een eigen mening te vormen en daarbij rekening te houden met de mening van anderen. 
Doelstellingen:
Het Landje staat voor:
 • Het bevorderen van zelfstandigheid, mondigheid  en leren samenwerken
 • Het leren verantwoordelijk te zijn en daarop aanspreekbaar te zijn
 • Het omarmen van een veelvormige wereld met alle verschillen die daarbij horen
 • Hoge kwaliteit van ons onderwijs
 • Het streven alle leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsprogramma aan te bieden
 • het verweven van kunst en cultuur in ons aanbod, zodat kinderen zich in de volle breedte ontwikkelen

Waarden: 
Onze identiteit is gebaseerd op de kernwaarden van Boor.
 1. Maximale talentontplooiing;
 2. Actieve pluriformiteit;
 3. Naleving van kinderrechten;
 4. Sterke binding met de samenleving; 
 5. Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht
We maken ons sterk voor talentontplooiing  van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd. 
De uitgangspunten in onze basishouding zijn dan ook: 
 1. respect:  in woorden, gedrag en kleding zijn wij respectvol
 2. dialoog: in ons veilige klimaat is alles bespreekbaar, en zoeken we samen naar oplossingen
 3. actieve deelname van leerkrachten, ouders en kinderen bevordert de kwaliteit van ons onderwijs
 4. vrijheid en verantwoordelijkheid:  vrijheid geeft rechten, bijvoorbeeld om eigen beslissingen te nemen,  maar ook plichten; deelname is niet vrijblijvend

Ons leukste project is ons kunstzinnig profiel:
1. lessen beeldende vorming door een vakdocente 
2. lessen muziek door de SKVR  en eigen leerkracht
3. filosofie met kinderen
4. dans in samenwerking met Codarts studenten
5. kunstmiddagen
6. jaarlijks het Groot Project!!
7. geintegreerd aanbieden van de zaak vakken

Meer informatie: 
Wilt u meer weten over onze school? Voor meer informatie, en de aanmeldprocedure, en de schoolgids zie onze website www.landje.nl !! Aanmelden voor een rondleiding kan via aanmelden@landje.nl 
Het aantal aanmeldingen overtreft ruimschoots het aantal beschikbare plaatsen, daarom maken wij gebruik van loting.


Algemene contactgegevens
06BG Het Landje
Schiedamsesingel 180
3012 BA Rotterdam
Tel: 010 4149294
https://www.landje.nl
info@landje.nl
Locaties
Het Landje
Schiedamsesingel 180
3012BA Rotterdam
Deelgemeente Centrum
Tel: 010-4123325
Fax: 010-4145079
www.landje.nl
info@landje.nl
Het Landje, dislocatie
Schiedamse Vest 190-200
3011BH Rotterdam
Deelgemeente Centrum
Tel: 010-4149294
Fax: 010-4145079
Kenmerken
Earlybird
Download