zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

Finlandia


  
Openbare basisschool Finlandia is een sportieve basisschool.
Er ligt een extra accent op sport, spel en beweging. Onze school heeft dan ook een eigen schoolsportvereniging, Suomi , waarvan de leerlingen lid kunnen worden.
Op de club gelden dezelfde regels als op school en kinderen bewegen zo niet alleen meer, ze leren ook de verantwoordelijkheden die horen bij het lidmaatschap van een vereniging. Het sportplein bij het schoolgebouw is van alle sportieve gemakken voorzien:onder andere een atletiekbaan, een kunstgrasveld, een panna-kooi, een basketbalbord en een klimwand.
Finlandia vindt dat het uitgebreide bewegingsprogramma positief is voor de sfeer op school en het gedrag van de kinderen. En dat is weer goed voor de kwaliteit en opbrengst van de lessen.
Op school werkt een diëtiste, die ouders voorlicht over gezonde voeding. Daarnaast heeft Finlandia een motorisch remedial teacher en een Cesaroefentherapeut, zodat iedereen zo goed en gezond mogelijk beweegt.Het motto van de obs Finlandia luidt dan ook: veel en goed bewegen, en gezond eten, maken je fitter! En als je fit bent, ben je ook beter met lezen, taal en rekenen!
Daarnaast biedt de school op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag verlengde schooltijd aan, o.a. voor extra sportactiviteiten en huiswerkbegeleiding.
De groepen worden klein gehouden,en kinderen leren zelfstandig werken, zodat de leerkracht kinderen kan ondersteunen die extra begeleiding nodig hebben. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht daarbij.
In het kader van opbrengst gericht werken is een goed opgezet leerlingvolgsysteem aanwezig, waarmee wij de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen goed in kaart kunnen brengen om vandaar uit met gerichte handelingsplannen datgene te bieden wat een kind nodig heeft.
Er wordt gewerkt met moderne methodes. In de afgelopen 5 jaar zijn de methodes voor aanvankelijk lezen, taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen vernieuwd. Alle groepen beschikken over minimaal 2 computers en een digibord, opdat  de kinderen spelenderwijs opgroeien met  audiovisuele apparatuur in een digitale wereld. Vanaf 2012-2013 hebben wij een computerlokaal ingericht, waarin een groep van ca. 30 kinderen tegelijk met computers kunnen werken.
Door middel van gedifferentieerd werken proberen we in de onderwijsbehoeftes van de leerlingen te voorzien. In januari 2009 is de peuterspeelzaal  "Finnie"  in het schoolgebouw gevestigd., waardoor er sprake is van een doorgaande lijn van 2-12 jarigen. In 2013-2014 worden plannen ontwikkeld om een 2de peuterspeelzaal ( c.q. 0-groep ) in ons gebouw te vestigen.
Om de communicatie met de ouders te verbeteren wordt in 2013-2014 het ouderportaal ingevoerd, opdat de ouders de vorderingen van hun kind op de voet kunnen volgen. Om de vorderingen met ouders te bespreken nodigen wij de ouders in november uit voor een voortgangsgesprek; in maart en juli krijgen de kinderen een digitaal rapport.
Finlandia heeft ook een schakelklas. Om het risico op uitval in groep zoveel mogelijk te beperken, krijgen de schakelklasleerlingen extra taalstimulering.
Verder werkt de school met een continurooster ( 8.30 -14.30 ) en biedt het de mogelijkheid voor voor- en naschoolse opvang die in handen is van het kinderopvangcentrum Prinses Amalia.
Voor ouders organiseert de ouderconsulent dagelijks activiteiten,  zoals taal- en opvoedcursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.
 


Algemene contactgegevens
14EJ Finlandia
Brigantijnstraat 46-48
3028 HH Rotterdam
Tel: 010-4151130
Fax: 010-4150965
https://www.obs-finlandia.nl
info@obs-finlandia.nl
Locatie
Brigantijnstraat 46-48
3028HH Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Tel: 010-4151130
Fax: 010-4150965
www.obs-finlandia.nl
info@obs-finlandia.nl
Kenmerken
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool
Download