zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Catamaran

De Catamaran: een openbare basisschool in de wijk Lombardijen (deelgemeente IJsselmonde). De Catamaran is een kleurrijke school. Er zitten ongeveer 375 kinderen. Die kinderen zijn afkomstig uit heel verschillende culturen, spreken van huis uit verschillende talen en hebben verschillende nationaliteiten. Natuurlijk zijn op deze openbare school alle kinderen, ongeacht geloof, afkomst of huidskleur welkom.

We vinden het heel belangrijk dat al die verschillende kinderen zich veilig voelen en gewaardeerd voelen. Op onze school is daarom respect voor andere levens- overtuigingen het uitgangspunt. Niet apart maar samen! We vinden dat kinderen met plezier naar school moeten gaan, omdat dat een voorwaarde is om je zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Op de Catamaran leren de kinderen met die verschillende achtergronden met elkaar om te gaan. Ze ervaren verschillen, maar ook gezamenlijke verant- woordelijkheid, en gemeenschappelijke situaties en belangen. Rekening houden met elkaar, en ook samen dingen doen. Goed voor later, als ze leven in een multiculturele maatschappij. Overigens wordt op school juist daarom door iedereen Nederlands gesproken.

Maar op de Catamaran willen we behalve het gemeenschappelijke ook juist sterk rekening houden met verschillen tussen kinderen. Door het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling en de mogelijkheden van ieder kind. Daarom wordt veel aandacht geschonken aan taalonderwijs, krijgen sommige kinderen meer hulpmiddelen, of moeilijkere opgaven. Daarom zijn ook de klassen niet erg groot. Om alle kinderen die aandacht te kunnen geven die ze nodig hebben! En daarbij maakt het ons niets uit, of een kind bruin of blank, Nederlander of immigrant, gelovig of niet gelovig is.

De school heeft twee aparte opvangklassen voor kinderen die direct uit het buitenland komen. Ze kunnen daar versneld Nederlands leren.
Omgaan met verschillen vraagt van een schoolteam veel deskundigheid. Op de Catamaran is er extra deskundigheid op gebied van leer- en opvoedings- problematiek ten aanzien van de ontwikkeling van jonge kinderen, op gebied van tweede taalverwerving, maar ook over computers of wiskundig rekenen. Leerkrachten houden hun vak bij, zodat de school steeds in ontwikkeling blijft. Voortdurend wordt door de leerkrachten gewerkt aan verbetering en vernieuwing.

De school maakt gebruik van moderne methoden. De zorg voor leerlingen is goed gestructureerd. Zeer regelmatig worden de vorderingen van leerlingen gemeten. Indien nodig wordt extra hulp of een aangepast programma gegarandeerd. Er is veel informatie over ontwikkeling en vorderingen en natuurlijk worden ouders daarvan regelmatig op de hoogte gehouden. Drie maal per jaar krijgen de ouders een uitgebreid rapport. Maar ook wordt jaarlijks via een enquète bij ouders geïnformeerd of ze tevreden zijn over de school. Want ook daarin is de Catamaran een echte openbare school: ouders worden echt gerespecteerd en serieus genomen.

De school vindt een goede relatie en samenwerking met ouders van groot belang. Ouders zijn belangrijke partners in de opvoeding. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Catamaran een actieve ouderraad en een goed functionerende medezeggenschapsraad heeft.

Behalve met goed onderwijs profileert de Catamaran zich als een brede school. In het gloednieuwe moderne schoolgebouw biedt de Catamaran als Educatief Centrum een programma voor 0-12 jaar. Er is een kinderdagverblijf en tussen- en buitenschoolse opvang verzorgd door Kinderservice Hotels. De twee peuterspeelzalen 't Drempeltje en Piggelmee zijn van de Stichting Peuteropvang IJsselmonde. In het kader van het Rotterdamse Onderwijsbeleid (ROB) worden besprekingen gevoerd om de peuterspeelzalen te laten deelnemen aan de pilot "Groep Nul". Ouders zijn welkom in de Ouderkamer, waar inburgeringscursussen en opvoedingsondersteuning worden gegeven, maar ouders kunnen er bij de ouderconsulente ook terecht voor veel andere zaken. Het moderne e-centrum is er niet alleen voor de leerlingen van de school, maar ook voor de andere partners in het Educatief Centrum. Wijkbewoners kunnen er ook op vastgestelde tijden terecht. Verder is er in ons gebouw schoolmaatschappelijk werk, een diëtiste, een logopediste en een leeskliniek. Ook de wijkbibliotheek is in ons gebouw gevestigd.
Er is op wijkniveau samenwerking met allerlei instanties, de school participeert in het wijknetwerk,  Er is samenwerking met andere scholen, sportclubs, de woningcoorporatie, een kinderfysiotherapeut, maar ook met buurthuis en de wijkagent.

De Catamaran is een actieve en sportieve school. Door het NOC*NSF en de KVLO is de Catamaran in 2009-2010 uitgeroepen tot Sportiefste Basisschool van Nederland. De school doet mee aan het Kunstenproject, dat kinderen laat kennismaken met muziek, theater, dans, beeldende kunst en musea. In het natuureducatief centrum "˜De Kooi" worden lessen natuuronderwijs gevolgd. Leerlingen uit groep 6 en 7 tuinieren onder schooltijd. Er is samenwerking met de bibliotheek, waar kinderen klassikaal boeken lenen en aan leespromotie wordt gedaan.

Maar beter dan al deze prachtige woorden te lezen kunt u zelf een kijkje komen nemen. U bent van harte welkom!

Early Bird
De school is aangesloten bij Early Bird. Dit is een programma voor natuurlijk Engels op basisscholen: Meer, vroeger en beter Engels.


Algemene contactgegevens
18WX De Catamaran
Catullusweg 298
3076 KH Rotterdam
Tel: 010-2916770
https://www.decatamaran.nl
info@decatamaran.nl
Locatie
Catullusweg 298
3076 KH Rotterdam
Deelgemeente IJsselmonde
Tel: 010- 2916770
Fax: 010-2916775
www.decatamaran.nl
info@decatamaran.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Schakelklassen
Voorschool
Download