zoeken
Speciaal basisonderwijs (SBO)

Sonnevanck

De Sonnevanck is een openbare speciale school voor basisonderwijs (sbo) en maakt deel uit van het WSNS - Samenwerkingsverband Rotterdam-Zuid. De kinderen missen veelal bepaalde vaardigheden om net zo snel te leren als de gemiddelde leerling van de basisschool. Zij hebben moeite met het opslaan van informatie in het geheugen en zijn vaak beperkt in de verbale vaardigheden. De school biedt orthopedagogisch en orthodidactische hulp aan de kinderen op het gebied van de leer- en gedragsontwikkeling.

De kinderen kunnen op de Sonnevanck worden toegelaten na een verwijzingstraject en als zij beschikken over een PCL-verklaring (Permanente Commissie Leerlingenzorg). De school telt ruim 100 leerlingen en zij zijn verdeeld over 8 stamgroepen. De leeftijd ligt tussen 6 en 13 jaar.

De school is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, zowel met de metro als met de tram (lijn 2).

Prioriteiten
We stellen een positieve benadering van de kinderen voorop. Sfeer, normen, waarden en respect voor elkaar zijn daarbij essentieel.

Binnen het pedagogisch klimaat van onze school, met een eigen karakter, structureren van de leer- en opvoedingsomgeving, zodat de individuele kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een veilige schoolomgeving.

We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid, gericht op woordenschatontwikkeling, de mondelinge taalvaardigheid en het begrijpend luisteren. We stellen streefdoelen ten aanzien van het leren en van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de individuele kinderen. We besteden veel aandacht aan “met elkaar omgaan” en hebben daarbij veel aandacht voor sociale vaardigheden.

De zorg voor de kinderen
Na het voortraject van aanmelding en inschrijving, worden de gegevens van de leerlingen nauwkeurig bestudeerd en wordt het didactische niveau bepaald. De leerling wordt na plaatsing zorgvuldig gevolgd via het leerlingvolgsysteem. Verslaggevingen, leerlingbesprekingen en rapportage naar de ouders is uiteraard opgenomen binnen volgsysteem. Aan het advies voor het voortgezet onderwijs wordt eveneens ruime aandacht besteed.

Binnen de Sonnevanck kunnen we de hulp inroepen van een psycholoog, een logopedist, een maatschappelijk werker en een Cesartherapeut.

De organisatie van het onderwijs
Een kind wordt geplaatst in een stamgroep (12 tot 16 kinderen per groep) met een eigen groepsleerkracht. Het onderwijs met betrekking tot het technisch en begrijpend lezen, de spelling en het rekenen vindt voornamelijk plaats in deze stamgroep.

Alle kinderen blijven tussen de middag op school, eten gezamenlijk met de groepsleerkracht en spelen buiten of binnen onder toezicht.

Ten behoeve van leer- en opvoedingsaspecten maken wij dankbaar gebruik van diverse activiteiten voor de kinderen, zoals de kinderboerderij, dierentuin Blijdorp, het theater, de bibliotheek, een sportdag, museumbezoek, enz.

Schoolgids
Het bovenstaande kan in dit kader slechts een korte schets zijn van de Sonnevanck. De schoolgids geeft meer uitvoerige informatie over alle onderwerpen met betrekking tot de kinderen, de ouders, de organisatie en de ontwikkeling van het onderwijs op school, de resultaten, enz.

Deze schoolgids is uiteraard verkrijgbaar op school. Het team van de Sonnevanck nodigt u graag uit voor een oriënterend bezoek.


Algemene contactgegevens
20RD Sonnevanck
https://www.sbo-sonnevanck.nl
algemeen@sbo-sonnevanck.nl
Locatie
Zwartewaalstraat 38
3081HZ Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4858227
Fax: 010-2151671
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen