Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Nelson Mandela

De Nelson Mandela staat voor: kansrijk en actief!

Wij vinden ons succesvol als:
 • Er een veilig klimaat in de klas is, waardoor kinderen respect hebben voor elkaar en voor de leerkracht.
 • De belevingswereld van kinderen uitgangspunt is.
 • Sociale vaardigheden bevorderd zijn.
 • Kinderen zich bewust zijn van mogelijkheden.
 • We in staat zijn op verschillende niveau's te werken.
 • Leerlingen een eigen inbreng hebben en medeverantwoordelijkheid nemen voor het leerproces.
 • We het zelfbeeld van kinderen kunnen versterken door een
  positieve benadering.
 • We kinderen zelfstandigheid hebben bijgebracht.
We werken hier aan door:
 • Als team het voorbeeld te geven en verschillen te gebruiken in onderlinge samenwerking.
 • Vanuit een zekere discipline een veilige open sfeer voor kinderen en ouders te creeren.
 • Bijzondere activiteiten te organiseren, omdat er meer is dan de school alleen.
 • Ouders te betrekken bij de school door de deur open te houden en ook voor hen activiteiten te organiseren.
 • Vanuit een duidelijke zorgstructuur de verschillen in beeld te hebben.
 • In de klas in te spelen op deze verschillen door aanpas singen in het onderwijsaanbod.
 • Het onderwijs uitdagend vorm te geven door verschillende werkvormen te hanteren.
 • Kritisch naar onszelf te kijken.
 • In te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
 • Een professioneel doelgericht na- en bijscholingsbeleid.
 • Orde, netheid en structuur aan te brengen.
 • Verlengde Schooldag-activiteiten uit te voeren.

Ouders en school:
Aan het begin van het schooljaar is er een voorlichtingsavond waar over inhoudelijke en organisatorische onderwerpen gesproken wordt.
Driemaal per jaar worden ouders uitgenodigd om over de prestaties en vorderingen van hun kinderen te komen praten aan de hand van een rapport.

Voor de ouders van de leerlingen in de groepen 1, 2 en 3 is er de mogelijkheid om mee te doen aan het Rugzak-programma in het kader van de voorschool (Piramide).

Voorschool/peuterspeelzaal:
We beschikken over een voorschool/peuterspeelzaal i.s.m. de Stichting Welzijn Feijenoord.

We werken met het Piramideprogramma.


Algemene contactgegevens
19AF Nelson Mandela
Postbus 51126
3007GC Rotterdam
Tel: 010-4841651
www.obsnelsonmandela.nl
directie@mandelaschool.nl
Locaties
Nelson Mandela
Joubertstraat 7
3072 XS Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4841651
Nelson Mandela, locatie Tweebos
Christiaan de Wetstraat  118
3072 VP Rotterdam
Deelgemeente Feijenoord
Tel: 010-4845806
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Annemiek Dijkhuizen
Directie:
Norine Meinster
Directeur

Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Voorschool